Wettelijke kennisgeving en gebruiksvoorwaarden

1. Wettelijke kennisgeving

                                                                     Caricou

                                                                     1730 Kobbegem

                                                                     info@caricou.be

                                                                     Cousin C.

                                                               BTW : BE 0764.453.832

                         Gecreëerd en gehost door My Shop On Web (http://www.myshoponweb.be)

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten

Het gebruik van de site http://www.caricou.be, op persoonlijke titel en/of in naam van de rechtspersoon waarvoor u als agent optreedt, houdt in dat u de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden aanvaardt. Indien u één of meer van de Algemene Voorwaarden niet aanvaardt, wordt u verzocht de site en de diensten niet te gebruiken.

Caricou heeft het recht om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de site en de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk te herzien. Wij raden u daarom aan de algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.

Caricou behoudt zich het recht voor om de prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen in geval van een aanzienlijke stijging van de prijzen van de leveranciers.

3. Beschrijving van de verleende diensten

De website http://www.caricou.be beoogt zo nauwkeurig en actueel mogelijke informatie te verstrekken over alle activiteiten van de onderneming.

De presentatie en inhoud van de site worden u ter beschikking gesteld "zoals ze zijn". Caricou garandeert noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend de toegankelijkheid van de site, de juistheid van de gegevens, noch enige tekortkoming in de actualisering van de informatie, veroorzaakt door Caricou of door derde partners die de informatie verstrekken.

Caricou is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige andere website gelinkt aan deze site.

4. Intellectuele eigendom en namaak

Caricou heeft het recht om alle op de site toegankelijke elementen te gebruiken, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, iconen, geluiden en software.

Caricou is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de bezochte sites, en aanvaardt in dit verband dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

Er worden een of meer cookies geplaatst op de harde schijf van computers die de site bezoeken. Een cookie is een klein bestand dat door een server wordt verzonden en door een gebruiker wordt geraadpleegd en op de harde schijf van laatstgenoemde wordt opgeslagen. De cookies die door de site http://www.caricou.be worden verzonden, registreren informatie met betrekking tot de navigatie op de site die wordt uitgevoerd vanaf de computer waarop de cookie is opgeslagen (de geraadpleegde pagina's, de datum en het tijdstip van raadpleging, enz.)

De site http://www.caricou.be maakt gebruik van cookies die een laag risico inhouden voor de betrokken internetgebruiker en waarvoor, volgens de wet op de elektronische communicatie van 13 juni 2005 (LCE), geen toestemming van de internetgebruiker vereist is.

Weigering om een cookie te installeren kan de toegang tot bepaalde diensten onmogelijk maken. De gebruiker kan zijn computer echter zo instellen dat de installatie van cookies wordt geweigerd.

U kunt deze deactiveren op de site onder de rubriek "vertrouwelijkheid" of rechtstreeks in uw browser op de volgende manier:

Rand

Kies het menu "Extra", dan "Internet Opties

Klik op het tabblad "Privacy

Selecteer het gewenste niveau met de schuifregelaar

Mozilla Firefox

Kies het menu "Extra", dan "Opties

Klik op het tabblad "Privacy

Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Retentieregels" het gewenste niveau

Google Chrome

Klik op het pictogram om het instellingenmenu weer te geven

Klik op "Opties".

In het gebied 'Geschiedenis', selecteer 'aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis

Kies het gewenste niveau

Safari

Klik op het "Safari" menu

Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of de gebruikte procedure, is verboden.

Caricou staat toe dat er, zonder voorafgaand verzoek, oppervlaktelinks naar de homepage van de site of naar elke andere pagina in zijn geheel worden gemaakt. Anderzijds is schriftelijke toestemming vereist voor het gebruik van elke techniek die tot doel heeft de portaalsite geheel of gedeeltelijk in een internetsite op te nemen door de exacte oorsprong van de informatie, zelfs gedeeltelijk, te maskeren of door verwarring over de oorsprong van de informatie te scheppen, zoals framing of inlining.

5. Beheer van persoonsgegevens

Bij het gebruik van de website http://www.caricou.be kan de volgende informatie worden verzameld: de URL van de links via welke de gebruiker op de site is gekomen, de toegangsprovider van de gebruiker, het internetprotocoladres (IP-adres) van de gebruiker.

In ieder geval verzamelt Caricou alleen persoonlijke informatie over de gebruiker met het oog op bepaalde diensten die worden aangeboden door de website http://www.caricou.be en voor statistische doeleinden. De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, met name wanneer hij overgaat tot het invoeren ervan. Vervolgens wordt aan de gebruiker van de site meegedeeld of hij al dan niet verplicht is deze informatie te verstrekken.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site http://www.caricou.be wordt zonder medeweten van de gebruiker openbaar gemaakt, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht op welke drager dan ook aan derden. Alleen de overname van Caricou en haar rechten zou de overdracht van de voornoemde informatie aan de eventuele koper mogelijk maken, die op zijn beurt gehouden zou zijn aan dezelfde verplichting van bewaring en wijziging van de gegevens met betrekking tot de gebruiker van de site.

Overeenkomstig de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd bij de wet van 11 december 1998, worden de gebruikers ervan in kennis gesteld dat zij het recht hebben om de hen betreffende persoonsgegevens in te zien en te corrigeren en dat zij het recht hebben om er bezwaar tegen te maken. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door middel van een schriftelijk verzoek aan :

Mijn Webwinkel

Brusselsesteenweg 275 - 1785 Merchtem

e-mail : info@natis.be

De gebruikers van de Site zijn verplicht zich te houden aan de Belgische wet van 8 december 1992, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998. Bovendien moeten zij zich met betrekking tot de informatie waartoe zij toegang hebben, onthouden van elke vorm van verzameling, vastlegging, verstoring of gebruik en, in het algemeen, van elke handeling die inbreuk kan maken op de persoonlijke levenssfeer of de reputatie van personen.

6. Hyperlinks en cookies

De website http://www.caricou.be bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, die met toestemming van Caricou zijn opgezet. Caricou heeft echter niet de mogelijkheid om 

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van deze website of betreffende de aanvaarding, interpretatie of naleving van deze Wettelijke vermeldingen valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Luik, die de Belgische wet zullen toepassen. Indien de klant een consument is, zullen de rechtbanken van zijn woonplaats bevoegd zijn.